bovagkeurmerk

040-2076588

Algemene voorwaarden

Beroca Camper & Caravan

Artikel 1: ALGEMEEN

1. Onder "de opdrachtgever" wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon die met Beroca Camper & Caravan, hierna aangeduid met Beroca, een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen. Beroca wordt hierna aangeduid met "Beroca".

2. AI onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Zij zijn tevens van toepassing op alle verbintenissen, die voorvloeien uit nadien tussen partijen gesloten overeenkomsten. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met Beroca overeengekomen te worden. Eventueel door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2: OFFERTES EN AANBIEDINGEN

1. Alle door Beroca uitgebrachte offertes en gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.)

2. Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht Beroca niet tot acceptatie van een order. Niet acceptatie wordt door Beroca zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen aan de opdrachtgever ter kennis gebracht. Uiteraard stelt Beroca alles in het werk om een order ook daadwerkelijk aan te nemen.

3. Alle door Beroca vermelde prijzen zijn exclusief BTW tenzij anderszins schriftelijk is vastgelegd.

Artikel 3: OVEREENKOMSTEN

1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met Beroca eerst dan tot stand nadat Beroca een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd, waarbij de datum van de bevestiging bepalend is. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de opdrachtgever daartegen onmiddellijk schriftelijk geprotesteerd heeft.

2. De overeenkomst tot verkoop van een motorhome, camper of caravan dient altijd schriftelijk dan wel elektronisch te worden vastgelegd. Het ontbreken van een schriftelijke overeenkomst maakt de verkoop niet nietig.

3. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden Beroca slechts indien deze door Beroca schriftelijk zijn bevestigd.

4. Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte C.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven behoudens reclame binnen 5 werkdagen.

5. Overeenkomsten en wijzigingen of aanvullingen hierop, aangegaan door personeel of door tussenpersonen die handelen in opdracht van Beroca zijn slechts dan bindend indien een en ander door Beroca schriftelijk is bevestigd.

Artikel 4: VERKOOP MET INKOOP

1. Indien bij verkoop van een motorhome, camper, caravan of andere zaak tegen inkoop van een gebruikt motorhome, gebruikte camper, gebruikte caravan of gebruikte andere zaak de opdrachtgever in afwachting van de inlevering van de gekochte motorhome, gekochte camper, gekochte caravan of gekochte andere zaak het oude blijft gebruiken, wordt laatstgenoemde motorhome, camper, caravan of andere zaak eerst eigendom van Beroca nadat de feitelijke levering daarvan aan Beroca heeft plaatsgevonden. Zolang de opdrachtgever de zaak blijft gebruiken, komt deze geheel voor haar en risico.

2. Indien blijkens de koopovereenkomst door Beroca een gebruikt motorhome, gebruikte camper, gebruikte caravan of gebruikte andere zaak van de opdrachtgever wordt ingekocht, maar waarbij de opdrachtgever de gebruikte motorhome, gebruikte camper, gebruikte caravan of andere gebruikte ingekochte zaak niet heeft geïnspecteerd vanwege een reden die in alle redelijkheid aan de opdrachtgever is toe te rekenen, komt de inkoopovereenkomst tot stand op basis van de door de opdrachtgever opgegeven en door bern daartoe ondertekende inkoopverklaring. Indien bij de feitelijke aflevering van de gebruikte motorhome, gebruikte camper, gebruikte caravan of andere gebruikte ingekochte zaak ter uitvoering van de inkoopovereenkomst gebreken worden vastgesteld die niet blijkens inkoopverklaring aan de opdrachtgever bekend konden zijn, dan kunnen de kosten tot herstel van deze gebreken en de eventuele waardevermindering als gevolg van deze gebreken, zonder voorafgaande ingebrekestelling, door Beroca aan de opdrachtgever gespecificeerd in rekening worden gebracht. Deze kosten c.q. waardevermindering worden verrekend met de aan de opdrachtgever te betalen inkoopprijs. Beroca kan van de opdrachtgever zekerheid verlangen voor de voldoening door de opdrachtgever van de door haar berekende kosten c.q. waardevermindering.

3. Het in lid I gestelde laat onverlet het recht van Beroca de inkoopovereenkomst te ontbinden indien de afwijking van de inkoopverklaring die ontbinding rechtvaardigt. Indien de opdrachtgever als gevolg van deze ontbinding niet in staat is de door hem met Beroca overeengekomen koopprijs voor de motorhome, camper, caravan of andere zaak te voldoen, dan kan de wederpartij de koopovereenkomst van de gekochte motorhome, camper, caravan of andere zaak schriftelijk en binnen acht dagen na ontbinding door Beroca annuleren, mits hij binnen tien dagen na annulering Beroca alle schade die zij ten gevolge van de annulering lijdt, vergoedt. Deze schade is vastgesteld op 15% van de koopprijs van de geannuleerde motorhome, geannuleerde camper, geannuleerde caravan of geannuleerde andere zaak. Indien de opdrachtgever na tien dagen deze schadevergoeding niet heeft betaald, heeft Beroca het recht de opdrachtgever schriftelijk mee te delen dat zij nakoming van de gesloten overeenkomst verlangt. In dat geval kan de opdrachtgever geen beroep meer doen op de annulering. De verplichting van de opdrachtgever tot betaling van deze schadevergoeding is een schuld waarvoor uitdrukkelijk een moment van betaling is overeengekomen.

Artikel 5: REPARATIE EN ONDERHOUD

1. De opdracht tot uitvoeren van werkzaamheden wordt schriftelijk gegeven middels een door Beroca ter ondertekening aan te bieden opdrachtbon dan wel een door Beroca toe te sturen opdrachtbevestiging. Indien mogelijk zal Beroca een prijsopgave doen en bij benadering de termijn aangeven voor de reparatie. Indien de bij benadering gegeven prijsopgave met meer dan 20% wordt overschreden of dreigt te worden overschreden, en de opdracht een tegenwaarde heeft van minimaal € 2.500,00, zal Beroca contact opnemen met de opdrachtgever teneinde de meerkosten te bespreken. De opdrachtgever is in dit geval gerechtigd de overeenkomst te beëindigen onder schadeloosstelling van Beroca voor de door Beroca reeds verrichte werkzaamheden. Bij overschrijding of dreigende overschrijding van de opgegeven termijn, dient de Beroca de opdrachtgever hiervan op de hoogte te stellen, onder opgave van de nieuwe datum van aflevering.

2. Van de uitgevoerde werkzaamheden zal Beroca desgewenst een specificatie geven.

3. Indien de opdrachtgever binnen 1 week na kennisneming van de uitvoering van de werkzaamheden het motorhome, de camper of de caravan niet heeft afgehaald, is Beroca gerechtigd om stallingkosten in rekening te brengen, overeenkomstig het in het bedrijf van de reparateur (Beroca) geldende tarief.

4. Beroca kan het retentierecht uitoefenen op het motorhome, de camper of de caravan, indien de opdrachtgever de kosten van de werkzaamheden welke Beroca heeft uitgevoerd niet in zijn geheel voldoet. Het vorenstaande geldt ook indien het kosten van eerdere door Beroca verrichte werkzaamheden betreft of een openstaande factuur uit andere hoofde. Beroca kan het retentierecht ook uitoefenen indien het geschil ter zake van de werkzaamheden aanhangig is gemaakt bij de rechter.

5. De vervangen onderdelen worden na uitvoering van de opdracht aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld, indien deze daarom bij het verstrekken van de opdracht heeft verzocht. Dit geldt niet voor de onderdelen die in verband met garantieclaims moeten worden afgezonderd.

6. Indien Beroca een schadetaxatie heeft verricht, zullen aan de opdrachtgever de werkelijke kosten daarvan in rekening worden gebracht. Deze kosten worden niet in rekening gebracht indien een opdracht tot reparatie aan de opdrachtgever wordt verstrekt. De taxatiekosten bedragen tenminste € 250,00 exclusief BTW.

Artikel 6: PRIJZEN EN PRIJSWIJZIGING

1. Alle prijzen zijn exclusief BTW. Leveringen of afgifte van motorhomes, campers, caravans etc. geschieden af werkplaats/magazijn te Westerhoven.

2. In geval van aantoonbare wijziging van de prijzen, berekend door de leveranciers van Beroca en/of aantoonbare wijziging van andere kostprijsbepalende factoren, zoals onder andere energiekosten, milieukosten, materialen, lonen of belastingen, na aanbieding c.q. totstandkoming van de overeenkomst, is Beroca gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te wijzigen met inachtneming van de ter zake geldende dwingendrechtelijke bepalingen, ongeacht of de wijziging door Beroca al dan niet voorzienbaar was ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. Een dergelijke wijziging van de prijs geeft de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te annuleren. Elke van Beroca uitgaande factuur zal op basis van de gewijzigde prijzen worden opgemaakt.

Artikel 7: GARANTIES

1. Beroca staat voor een periode van drie maanden na aflevering/oplevering van de werkzaamheden in voor de goede uitvoering van de verrichte werkzaamheden met dien verstande dat geen garantie wordt afgegeven voor werkzaamheden aan elektronica. Als blijkt dat de installatie of reparatie niet deugdelijk is geweest, en de reclame vindt plaats binnen de hiervoor genoemde termijn van zes maanden, dan is de opdrachtgever gehouden naar keuze de zaak te herstellen dan wel de zaak te vervangen.

2. Op de geleverde onderdelen geldt de garantie zoals die of voor zover die door de fabrikant van het betreffende onderdeel wordt gegeven. Fabrieksgarantie geldt uitsluitend voor die zaken en onderdelen waarvoor fabrieksgarantie uitdrukkelijk is overeengekomen en schriftelijk is vastgelegd.

3. De opdrachtgever moet Beroca in alle gevallen de gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen of een bewerking opnieuw uit te voeren.

4. Onder de garantie vallen in ieder geval niet gebreken welke het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundig gebruik, onjuist (uitgevoerd) onderhoud, montage, installatie door de opdrachtgever of derden. Geen garantie wordt gegeven op zaken en onderdelen die niet nieuw waren op het moment van levering.

Artikel 8: AANSPRAKELIJKHEID

1. Beroca is nimmer verplicht tot vergoeding van middellijk of onmiddellijk geleden schade, welke dan ook, ontstaan door gebreken aan geleverde goederen of diensten, tenzij deze schade aan Beroca toegerekend kan worden op grond van een wettelijke bepaling.

2. Beroca is niet aansprakelijk voor gevolgschade van de opdrachtgever, waaronder begrepen bedrijfsschade, noch voor schade door derden geleden, met uitzondering van schade als bedoeld in artikel 6: 190 BW die aan Beroca is toe te rekenen.

Artikel 9: RECLAMATIES

De opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen als hij niet binnen 5 dagen na factuurdatum dan wel binnen 5 dagen na in ontvangstneming van de camper of caravan, waaraan werkzaamheden zijn verricht.

Artikel 10: BETALING

1. Betaling dient à contant plaats te vinden op de vestiging van Beroca of, indien zulks uitdrukkelijk wordt afgesproken, op het bankrekeningnummer van Beroca zonder dat verrekening of korting zal plaatsvinden. indien binnen de gestelde betalingstermijn geen betaling heeft plaatsgevonden, is Beroca gerechtigd rente in rekening te brengen zoals hierna genoemd onder "rente en kosten".

2. Alle door de opdrachtgever verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door Beroca gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.

3. Ingeval de opdrachtgever:
a. in staat van faillissement wordt verklaard, beroep doet op de Wet Schuldsanering, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel er beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen wordt gelegd;
b. komt te overlijden of onder curatele c.q. onder bewind wordt gesteld;
c. enige uit kracht der wet of van deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt;
d. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;
e. overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf, heeft Beroca door het enkel plaatsgrijpen van een der voorgemelde omstandigheden het recht, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of verdere leveranties op te schorten, hetzij enig bedrag verschuldigd door de opdrachtgever op grond van de door Beroca verleende diensten, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van Beroca op vergoeding van kosten, schaden en rente.

Artikel 11: RENTE EN KOSTEN

1. Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is deze vanaf de factuurdatum rente verschuldigd over het nog openstaande bedrag. De rente is gelijk aan de percentages genoemd in artikel 6:119 en 6:120 BW.

2. Indien het factuurbedrag ten dage van opeisbaarheid niet geheel is voldaan, zal de opdrachtgever in verzuim zijn door het enkele verloop van de termijn zonder sommatie of ingebrekestelling. De opdrachtgever is buiten de hoofdsom en de hiervoor genoemde rente alle kosten verschuldigd, waaronder die van buitengerechtelijke incassokosten die ten deze worden bepaald op 15 % (boven € 10.000,00 8%).

3. Als Beroca in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft gemaakt, voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 12: ONTBINDING

Als de opdrachtgever de overeenkomst wil ontbinden zonder dat er sprake is van een tekortkoming van Beroca en Beroca hiermee instemt, wordt de overeenkomst met wederzijds goedvinden ontbonden. Beroca heeft in dat geval recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals geleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten.

Artikel 13: TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de in Nederland bevoegde rechter in het arrondissement te 's-Hertogenbosch.